Regulamin

Data wejścia w życie Regulaminu: 19.03.2021

REGULAMIN WYNAJMU PRZESTRZENI  MUZEUM ŚWIAT ILUZJI

§1. DEFINICJE

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin wynajmu przestrzeni Muzeum Świat Iluzji na potrzeby realizacji indywidualnych sesji zdjęciowych  poprzez stronę internetową www.worldofillusion.eu oraz www.swiatiluzji.pl;

Strona - oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.worldofillusion.eu oraz www.swiatiluzji.pl, i jej podstrony, której administratorem jest Muzeum;

Sprzedawca – Muzeum Świat Iluzji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Rynek Starego Miasta 19/21 (00-272 Warszawa), a wykonującej swoją działalność przy ul. Rynek Starego Miasta 19/21 (00-273 Warszawa), wpisana do rejestru WA.XIII NS-REJ.KRS/62924/17/361, REGON:366932467, NIP: 1132936609;

Użytkownik - osoba korzystająca z Witryny celem wynajmu przestrzeni Muzeum;

Wynajem – oznacza godzinną rezerwację przestrzeni Muzeum Świat Iluzji na potrzeby realizacji indywidualnej sesji zdjęciowej

Strona Płatności – strona internetowa zarządzana przez zewnętrznego operatora i wybrana przez Muzeum do realizacji płatności. Operator definiuje swój własny regulamin płatności, który znajduje się na stronie operatora płatności.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Wynajmu.
 2. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zamówienia Wynajmu
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony, zamówienia Wynajmu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.
 4. Do korzystania ze Strony niezbędne jest:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  3. możliwość dokonywania płatności przez udostępnione metody płatności;
  4. możliwość prezentacji potwierdzenia zamówienia Wynajmu na urządzeniu elektronicznym lub w wersji papierowej

§ 3 DOKONANIE ZAMÓWIENIA WYNAJMU Dokonanie zamówienia Wynajmu następuje poprzez wybór, za pomocą Strony, terminu oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.

 1. Złożenie zamówienia możliwe jest na podstronie  https://swiatiluzjisesje.tikecik.pl  Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie na kolejnych podstronach Witryny następujących czynności:
  1. Wejście na podstronę  https://swiatiluzjisesje.tikecik.pl  
  2. wybór daty zwiedzania wystawy,
  3. wybór godziny, liczby uczestników sesji zdjęciowej
  4. Przejścia do koszyka zamówienia i wybór sposobu płatności
  5. podanie danych Użytkownika (adres email, numer telefonu komórkowego, etc), które są wymagane przy dokonywaniu płatności
  6. złożenie oświadczenia o akceptacji warunków Regulaminu Wynajmu przestrzeni Muzeum oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, w treści wskazanej na podstronie Witryny,
  7. złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „zamawiam z obowiązkiem zapłaty",
  8. dokonanie płatności,
  9. otrzymanie potwierdzenia Wynajmu na podany adres email.
 2. Umowę Wynajmu  uważa się za zawartą, po dokonaniu rejestracji płatności Użytkownika w systemie Sprzedawcy.
 3. Użytkownik, który dokona zamówienia Wynajmu otrzyma potwierdzenie płatności w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia.

§ 4 PŁATNOŚĆ ZA WYNAJEM

 1. Płatność za Wynajem za pośrednictwem Strony możliwa będzie wyłącznie za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 2. Użytkownik ma możliwość zapłaty za Wynajem wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności zgodnie z regulaminem Strony Płatności.
 3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości 
 4. Płatność powinna być dokonana bezpośrednio po dokonaniu zamówienia Wynajmu. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności (15 minut), zamówienie Użytkownika zostanie anulowane. Momentem decydującym o dokonaniu płatności jest data otrzymania przez Muzeum informacji o wykonaniu płatności.
 5. Ceny wskazane na Stronie i w potwierdzeniu zamówienia są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Niedopuszczalne jest samodzielne opłacanie zamówienia przez Użytkowników tradycyjnym przelewem na konto Muzeum. Każdorazowo takie rozwiązanie musi uzyskać zgodę Muzeum.

§ 5 REALIZACJA WYNAJMU

 1. W przypadku złożenia zamówienia i dokonania płatności za Wynajem, na adres email Użytkownika zostanie wysłana wiadomość email zawierająca potwierdzenie Wynajmu w postaci pliku w formacie PDF.
 2. Wyposażeniem niezbędnym do wykorzystania potwiedzenia Wynajmu wysłanego Użytkownikowi w formie email jest komputer lub telefon z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF i umożliwiającym ich wyświetlanie w sposób umożliwiający odczytanie kodu kreskowego lub odczytanie numeru identyfikacyjnego biletu.
 3. Użytkownik może także posługiwać się wydrukiem papierowym umożliwiającym odczytanie kodu kreskowego lub numeru identyfikacyjnego potwierdzenia Wynajmu
 4. Podstawą wstępu Użytkownika na teren muzeum w celu realizacji indywidualnej sesji zdjęciowej  jest okazanie ważnego potwierdzenia Wynajmu

§6 REZYGNACJA Z WYNAJMU

 1. Zamówiony Wynajem który nie zostanie zrealizowany, nie uprawnia do ubiegania się o zwrot wpłaconych środków.
 2. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z Wynajmu wyłącznie w przypadku całkowitego zamknięcia Muzeum z powodów technicznych lub losowych przez Sprzedającego.

§ 7 PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Prawo do składania reklamacji w trybie niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Użytkownikom.
 2. Wszelkie reklamacje należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedającego: contact@museumworldofillusion.com lub pisemnie na adres Sprzedającego [Warszawa 00-272 ul. Rynek Starego Miasta 21] z dopiskiem „reklamacja".
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedającego w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich złożenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji do Sprzedającego.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii korespondencji z Użytkownikiem.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika – Sprzedający niezwłocznie wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Użytkownika oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Użytkownik ma prawo do dochodzenia roszczeń nieuwzględnionych w postępowaniu reklamacyjnym przed właściwym sądem powszechnym.

§ 8 INFORMACJA HANDLOWA (NEWSLETTER)

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w trakcie realizacji zamówienia przez Internet lub w terminie późniejszym na stronie www.museumworldofillusion.com oraz www.swiatiluzji.pl.
 2. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sprzedającego.
 3. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Muzeum Świat Iluzji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Rynek Starego Miasta 21 (00-272) wykonująca swoją działalność przy ul. Rynek Starego Miasta 19/21 (00-272 Warszawa, wpisana do rejestru WA.XIII NS-REJ.KRS/62924/17/361, REGON: 366932467, NIP: 1132936609 w celu wysyłania Newslettera.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty samodzielnie poprzez wysłanie emaila informującego o rezygnacji z Newslettera na adres contact@musuemworldofillusion.com.

§9 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Muzeum Świat Iluzji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Rynek Starego Miasta 21 (00-272) wykonująca swoją działalność przy ul. Rynek Starego Miasta 19/21 (00-272 Warszawa, wpisana do rejestru WA.XIII NS-REJ.KRS/62924/17/361, REGON: 366932467, NIP: 1132936609.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez użytkownika ze Strony, w tym dokonania rezerwacji wynajmu przestrzeni Muzeum Świat Iluzji na potrzeby realizacji indywidualnej sesji zdjęciowej.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zamówienia Użytkownikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 4. Administrator zapewnia korzystającemu z Serwisu następujące formy kontaktu:
  1. e-mail: contact@museumworldofillusion.com;
  2. pisemnie na adres: Muzeum Świat Iluzji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Rynek Starego Miasta 19/21, 00-272 Warszawa.
 5. Dane osobowe Użytkownika są zabezpieczone przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zachowaniem najwyższej staranności.
 6. Dane osobowe korzystającego z serwisu przetwarzane są w celu realizacji procesu zamówienia wynajmu za pomocą Serwisu oraz w celu zapewnienia najwyższej jakości usług i optymalizacji korzystania z Serwisu.
 7. Korzystający może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym korzystającego, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies) oraz ze skryptów śledzących, w celu analizy i prowadzenia statystyk dotyczących odwiedzin Serwisu. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony.
 9. Dane osobowe mogą być przekazane przez Administratora innym podmiotom, między innymi operatorom płatności, jedynie w celu realizacji zawartej umowy.
 10. Administrator może być zobligowany do przekazania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 11. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 5 lat.
 12. Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych osobowych, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, a także usunięcia z bazy danych, bądź wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Użytkownik może w każdym momencie wycofać wyrażoną zgodę. Użytkownik może cofnąć wyrażoną zgodę w formie wiadomości email na adres contact@museumworldofillusion.com.
 13. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

§ 10 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Strona internetowa www.museumworldofillusion.com oraz www.swiatiluzji.pl oraz wszystkie jej podstrony korzystają z plików cookies wyłącznie w celach statystycznych i marketingowych.
 2. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony internetowej www.museumworldofillusion.com oraz www.swiatiluzji.pl i jej podstron, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.
 3. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony internetowej www.museumworldofillusion.com oraz www.swiatiluzji.pl i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstron z plików cookies w celach wyżej określonych.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet z przyczyn przez niego niezawinionych, indywidualne ustawienia komputerów Użytkowników oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców zapewniających Użytkownikowi dostępu do sieci Internet.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w siedzibie Sprzedającego, w kasie Sprzedającego oraz na stronie www.museumworldofillusion.com oraz www.muzeumswiatiluzji.pl.
 3. Sprzedający zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
  1. jednostronnego decydowania o zawartości Strony, dokonywania w niej zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników;
  2. czasowego zawieszania działania Strony 
  3. przy czym decyzje te nie będą naruszać praw nabytych uprzednio przez Użytkowników.
 5. Sprzedający zastrzega, że korzystanie ze Strony odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Sprzedający nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Strony przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw. Sprzedający nie odpowiada za:
  1. jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Strony bądź też jej czasowej niedostępności;
  2. jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie przez osoby trzecie danych Użytkownika;
  3. jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron Strony;
 6. Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odmiennie kształtują prawa i obowiązki Użytkowników i Sprzedającego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innych przepisów i aktów wykonawczych.